HOME
NABÍDKA VYSTOUPENÍ
O NÁS
BEZPEČNOST
GALERIE
KONTAKT
REFERENCE
 

Zákony a vyhlášky

Podmínky bezpečnosti a požární bezpečnosti při profesionální fakírské a ohňové show

S těmito Podmínkami bezpečnosti a požární bezpečnosti při profesionální fakírské a ohňové show a s bezpečnostními listy jsou seznámeni všichni účinkující a jejich spolupracovníci.

Bezpečnost a ochrana zdraví

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zák. znění pozdějších předpisů Zákon č. ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů;

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozd. přepisů;

 • Ústava ČR (ústavní zákon) č. 1/1993 Sb., ve znění zák. č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb., 512/2002 Sb., 71/2012 Sb. ;

 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.;       

 • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

 • Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků;

 • Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

 • Zákon č. 379/2005 Sb. , o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění znění pozdějších předpisů

Požární ochrana 

 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci);

Povinnosti právnických a podnikajících fyzických osob podle zákona o požární ochraně č. 133/ 1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů § 5 odstavec- c ) dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.

Hořlavé kapaliny:

Ke všem hořlavým kapalinám jsou k dispozici Bezpečnostní listy.  Hořlavé kapaliny jsou bezpečně uloženy mino dosah diváků. Maximální množství hořlavých látek na jedno vystoupení činí 5 litrů.

Pro první zásah jsou k dispozici hasicí spreje Pyrocool o obsahu 0,5 litru. Po roce jsou nahrazeny novými.

Hasicí roušky zabrání přístupu vzduchu a zamezí hoření.

Pořadatelská služba - počet pořadatelů se odvíjí podle velikosti akce. Při větších akcích se vymezí prostor, kam mají diváci vstup zakázán.

Spolupráce se Sbory dobrovolných hasičů i hasičů profesionálů.

Tyto podmínky bezpečnosti a požární bezpečnosti se stanovují k zabránění vzniku požáru, k ochraně osob jak účinkujících tak diváků, majetku a v případě požáru k jeho šíření.

 

 

 

 

Bezpečnost

» Technické podmínky pro vystoupení IN FLAMENUS
» Kodex bezpečnosti IN FLAMENUS pro ohňovou show
» Zákony a vyhlášky

  Najdete nás také na Facebooku
  Stáhněte si naši prezentaci ve formátu PDF
  Nabídka pro školky - Dlouhý Honza PDF


 
Home Page
Nabídka vystoupení
O nás
Bezpečnost
Galerie
Kontakt
Reference
Fire Show
Orientální fakírská show
Biče a šátky
Chůdy
Tanec
Fakír
Had
A nejen to
Pro školky
Fire show Ohně Orientu
Fire show Ohnivý květ
Fire show Draco flameno
Fire show Fusion
Fire show Ohně Sedmimoří
Fire show Chiméra
Fire show Kiss of fire

In Flamenus
Jiří Zaťko
E-mail: info@inflamenus.cz
Tel.: +420 604 966 072

© 2013 - 2015 In Flamenus
Veškerá práva vyhrazena!
WebDesign © Garry & Dino